Waa'ee

Akkuma beekkamu sammubani.com irratti tafsiirri Qur'aanaa haala salphaa fi ifa ta'een kitaabban tafsiiraa irraa walitti qabamuun dhiyaachaa tureera. Boqonnaaleen Qur'aanaa hanga ammaatti hiikkamanii fi ibsaman websaayiti kana irratti in sha Allah ni maxxanfamu.

Print Friendly, PDF & Email