Suuratu Al-Kahf irraa Qormaata Gabaabaa

Guca erga guuttanii booda gaafilee armaan gadiitiif deebii sirrii filachuun geengoo filannoo duuba jiru tuqaa. Gaafi hunda erga filattanii xumurtanii booda "Submit" bakka jedhu tuquun ergaa. Guca (foormi) keessatti namni imeeli qabu imeeli itti galchu danda'a, namni imeeli hin qabne lakkoofsa bilbila itti galchu danda'a.

Maqaa Guutuu
Imeeli
Lakkoofsa Bilbilaa
1-Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa maaliif wanta dachii tana keessa jiruu dachiif faaya taasisee?

2-Hojiin gaariin Rabbii olta'aa biratti qeebalamuuf ulaagaalee kamiin fa'a guutuu qabaa?

3-Maaliif wantoonni Rabbiin alatti gabbaraman (waaqefataman) hundi sobaa?

4- Rabbiin maaliif dargagoota gara godaatti dheessan qajeelcha isaaniif dabaluun haala isaanii gaarii godhee?

5- Qur'aanni warri godaa (As-haabul Kahf) waggaa 300 ol goda keessa erga rafanii booda akka dammaqan ibsuun isaa maal mirkaneessuu barbaadeti??

6-Namni wanta tokko hojjachuun dura maal akka jedhu gorfamaa?

7- Namni zikrii Rabbii (Qur'aana ykn ibaadaa Isaa) irraa garagalee maal ta'aa?

8- Addunyaa keessatti namni fedhe Rabbitti amanu danda'a, kan fedhe immoo kafaruu danda'a. Garuu dhumarratti adabbiin nama kafaree (amanuu didee) maal ta'aa?

9-Mindaan warra Rabbitti amananii fi hojii gaarii hojjatanii maalidhaa?

10- Kaafirota jalaa hojiin isaan akka gaaritti ilaalan maaliif badaa?

11-Khadir maaliif mucaa xiqqaa ijoollee waliin taphatu ajjeesee?

12-Khadir doonii galaana irratti yaabbate uruun maal gochuu barbaadee?

13-Gochoota Khadir raawwate keessaa kamtu gaarummaan abbaa ilmaan isaa akka eeggamanii fi kunuunfamaniif sababa akka ta'u agarsiisaa?

14-Barnoonni guddaan gochoonni Khadir raawwate nama barsiisan maalidhaa?

15- Mootiin bahaa dhiya dachii keessa naanna'e maqaan isaa eenyu jedhamaa?

16-Jireenya tana keessatti wanti mindaa guddaa namaaf argamsiisuu fi nama abdachiisu maalidhaa?

Print Friendly, PDF & Email

2 thoughts on “Suuratu Al-Kahf irraa Qormaata Gabaabaa”

 1. Chala Ibrahim Abdushakur

  Jazakallahu Keyran
  Hojii baay’ee gaariidha itti nuuf fufaa inuma gara online barsiisufii InshaAllah gara fuul duratti University Islaamatti ol siiysuf dhunfaa fi namoota hirmaachisun hojiin Beekkumsa Software &internet fayyadamu Islaamaaf Akka hojjatan Isinif dhaamu fi isin jajjabeeysu kiyya *Ani hojii keeysan heddu irra fayyadamee website Sammubani,app,Kitaabaa pdf hunda irrahu. Hojii keeysan Rabbiin isinirra qeebalee Addunya fi akiratti isin ha mikeeysu
  Barnoota isin hawaasaa barsiistan hunda Rabbiin isinif ha barakeeysu
  beekkumsa fi gaalii isinif baayyisee diinii tajaajilu irratti Istiqaamaa Iklaasa fi khatimaa isin tolchun isinirra qeebalee midda gaarii isiniif ha kennu Ilaahin

  Dhifama Hojii kessanitti gammadee yaada baayyisee

  Anis hojiin akka keeysani kun fakkeenya koo gaariidha ammaf barataadha adama Science and technology University wagga 4 baradha
  Keessi koo software engineering fadha ammaf Haa field engineering ka bira barachuu jira Anafille duu’aa’ii godha

Leave a Reply