Qunnamtii

Nuuf barreessaa, dogongoraa fi hanqinna argitan nutti beeksisaa. In sha Allah Ni sirreessina. Karaa imeelitiinis nu qunnamu dandeessu. info@quraana.com

Print Friendly, PDF & Email