Qur'aana Kabajamaa

"Dhugumatti, Qur'aanni kui wanta hundarra haqaa fi qajeelaa ta'etti nama qajeelcha. Warra amananii hojii gaggaarii hojjatan mindaan guddaan akka isaaniif jiru ni gammachiisa." Suuratu Al-Israa 17:9

Boqonnaalee Qur'aana Kabajamaa

Asi gadiitti boqonnaalee Qur’aanaa hanga ammaa sammubani.com irratti hiikamanii fi ibsan qofa dhiyeessine. In sha Allah kanneen hafanis akkuma hiikkamanii fi ibsamanii xumuramaniin websaayiti kana irratti maxxansina.

Gargaarsa Rabbii olta’aatiin suutuma suuta boqonnalee Qur’aanaa hafan asitti maxxansuu itti fufna. In sha Allah.

In sha Allah boqonnaalee Qur’aanaa hafan maxxansuu itti fufna. Yeroo hundaa asitti deddeebi’a, ibsaa jireenyaa argatuuti.