Qur'aana Kabajamaa

"Dhugumatti, Qur'aanni kui wanta hundarra haqaa fi qajeelaa ta'etti nama qajeelcha. Warra amananii hojii gaggaarii hojjatan mindaan guddaan akka isaaniif jiru ni gammachiisa." Suuratu Al-Israa 17:9

Boqonnaa Qur'aana Kabajamaa Tafsiirri isaa itti fufaa jiru

Boqonnaalee Qur'aana Kabajamaa Tafsiirri isaanii xumurame

In sha Allah boqonnaalee Qur’aanaa hafan maxxansuu itti fufna. Yeroo hundaa asitti deddeebi’a, ibsaa jireenyaa argatuuti.

Kaayyoon keenya Qur’aana kabajamaa haala salphaa fi namaaf galuun Afaan Oromootin dhiyeessudha

Progress
Finished 4%
Print Friendly, PDF & Email